Info

(English version is at the bottom)

Om fotografen:

Dækker uopfordret events i det offentlige rum. Det er typisk koncert- eller sportsbegivenheder. Billeder herfra udbydes til salg her på sitet.

Derudover er det muligt at bestille mig til specifikke formål, hvor billeder leveres på en lukket del af sitet. Kontakt mig for yderlige info. 

Lidt om priser:

Priserne på sitet er sat ud fra, at der skal være en rimelig balance mellem afsætning og den tid der anvendes på et photo-shoot. Jeg er ikke momsregistreret, og der opkræves derfor ikke moms ved salg af billeder. Omsætningen beskattes som personlig indkomst.

Bestilling og betaling:

Billeder leveres digitalt. Du bestiller billeder ved at klikke på den røde "Købe" knap ($ på ipad/iphone), og vælger herefter formål og størrelse. Køb gennemføres ved at vælge betalingsmetode.

Ved betaling med kort modtager du automatisk en mail med link til download. Ved betaling med Mobilepay vil der være lidt behandlingstid fra min side, hvorefter du modtager en mail med download link. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive hvis du har spørgsmål ifbm. betaling/levering.

Udover mail med downloadlink modtager du også mail med kvittering for dit køb.

Under betaling med kort bruges sikkerhedsprotokollen SSL (Secure Socket Layer), som sikrer, at de oplysninger du indtaster undervejs i bestillingen bliver krypterede og ulæselige for andre. SSL er en garant for sikkerheden og en SSL løsning betragtes som en meget sikker kryptering.

Hvorfor skal jeg oplyse email-adresse ved bestilling:

Når din betaling er registreret modtager du et download link på den email-adresse som du har oplyst under bestilling. Udover email-adresse skal du oplyse for- og efternavn. De oplysninger som du indtaster vil fremgå på den faktura/kvittering som du modtager ved betaling.

Du behøver ikke oplyse alle felter, såsom adresse osv, men det kan være en hjælp hvis du fx har indtastet forkert email-adresse og ikke har modtaget et download link. I disse tilfælde så kontakt mig via kontaktformularen.

Hvilken størrelse skal man vælge:

Billeder udbydes i forskellige størrelser målt i pixels. En tommelfingerregel er 1000px til Ipad/Iphone, 1500px til mindre pc-skærm, 2500px til større pc-skærm. Vær dog opmærksom at højere opløsning også giver flere detaljer, og bedre mulighed for at zoome ind på områder i billedet.

Fortrydelsesret:

Ved køb fraskriver du dig samtidig 14 dages fortrydelsesret. Du er dog velkommen til at kontakte mig såfremt du har købt et billede, og efterfølgende ønsker det i en højere opløsning, eller evt. til et bredere formål (fx kommercielt). I disse tilfælde finder vi en løsning, så du betaler differencen.

Anvendelse:

Privat brug: Du kan anvende billederne til private formål.

Editorial: Overvejende redaktionelt brug til at understøtte tekst.

Kommerciel: Typisk til reklame eller promovering af et produkt.

Billederne leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser, og må ikke videresælges/overdrages uden aftale med fotografen.

Ved kommerciel brug er det brugerens ansvar at sikre sig tilladelse fra de afbillede personer.

Er du i tvivl, så kontakt mig.

Diverse:

Skulle du finde et billede af dig selv på mit site, som du ønsker fjernet så kontakt mig.

 

About the photographer:

Covering unsolicited events in public spaces. These are typically concert or sporting events. Pictures are offered for sale here on the site.

In addition, it is possible to order me for specific purposes where pictures are delivered on a closed part of the site. Contact me for further information.

Some words about prices:

The prices of the site are based on a reasonable balance between sales and the time spent on a photo shoot. I am not VAT-registered and therefore no VAT is charged for selling images. Revenue is taxed as personal income.

Order and Payment:

Images are delivered digitally. You order pictures by clicking on the red "Buy / Købe" button ($ on ipad / iphone), then choose the purpose and size. Purchases are made by selecting payment method.

When paying by card, you will automatically receive an email with a link for download. If you pay with Danish Mobilepay, there will be some processing time from my page, after which you will receive an email with download link. You are always welcome to call or write if you have questions ifbm. payment / delivery.

In addition to mail with download link, you also receive mail with a receipt for your purchase.

During payment by card, the Secure Socket Layer (SSL) security protocol is used to ensure that the information you enter during the order becomes encrypted and unreadable to others. SSL is a guarantee of security and an SSL solution is considered a very secure encryption.

Why should I provide email address when ordering:

Once your payment is registered you will receive a download link at the email address you provided during ordering. In addition to email address, you can optionally provide first and last name. The information you enter will appear on the invoice / receipt you receive when paying.

You do not need to provide all fields, such as address, etc., but it may be helpful if you have entered an incorrect email address and have not received a download link. In these cases, please contact me via the contact form.

What size should you choose:

Images are offered in different sizes measured in pixels. A rule of thumb is that 500px is usually ample for Iphone, 1000px for Ipad, 1500px for smaller PC screen, 2500px for larger PC screen. However, be aware that higher resolution also provides more detail, and better zoom in on areas in the image.

Returns:

At the time of purchase, you waive your 14-day right of withdrawal. However, you are welcome to contact me if you have purchased a picture and subsequently wish it in a higher resolution, or possibly. for a broader purpose (eg commercial). In these cases we find a solution, so you pay the difference.

Application:

Private Use: You can use the images for private purposes, inclusive Facebook.

Editorial: Mostly editorial use to support text.

Commercial: Typical for advertising or promotion of a product.

The images are delivered in accordance with the Copyright Act, and may not be resold / transferred without agreement with the photographer.

For commercial use, it is the responsibility of the user to secure the permission of the image persons.

If you are in doubt, contact me.

Miscellaneous:

Should you find a picture of yourself on my site that you want removed please contact me.